PRODUCTS   络纱机的说明  
   
合纤加工机及络纱机
空气加工机
空气包覆纱机
加弹机
络纱机
RW-800
TSW-600
单根长丝生产线
齿轮式变形加工机
碳丝制造关联机器
碳丝生产线用退丝纱架
碳丝退绕装置
碳丝收丝用收丝机
PAN原丝收丝机
UD预浸机装置
就各种试验线设备
上胶丝制造设备
挤压式/浸渍式上胶机概述
爱机生产符合顾客要求的各种络纱机,有合纤、短纤维倒筒用的络纱机,还有以替代摇纱机为目的的筒子纱染色用松软络纱机、装有加热器的特殊络纱机等等。
另外,这些络纱机都使用了落纱定时器,能够确保纱线的定长性,并能够生产任意大小的筒子纱。
 
对象机种
 
RW-800   TSW-600    
RW-800 TSW-600
   
Go to Top          
 
  Copyright(c) AIKI RIOTECH Corporation. All Rights Reserved.